Een symposium met Dr. Mark S. Kinzer

Postmissionary Messianic Judaism: Necessary Hinge for Bilateral Ecclesiology in Solidarity with Israel – Een Symposium met Mark Kinzer aan de CHE 17 januari 2025

Door Jeroen Bol, voorzitter van de Jules Isaac Stichting

Vrijdag 17 januari 2025 zal een symposium plaatsvinden aan de CHE te Ede met Dr. Mark S. Kinzer. Dr. Kinzer zal dan een lezing geven over de betekenis van messiaans jodendom voor de ecclesiologie. De titel van zijn lezing luidt Postmissionary Messianic Judaism: Necessary Hinge for Bilateral Ecclesiology in Solidarity with Israel. Drie Nederlandse theologen zullen op Kinzers lezing reageren en met hem in gesprek gaan: professor dr. Arnold Huijgen, PThU Amsterdam, professor dr. Henk A. Bakker, VU Amsterdam en dr. Arco den Heijer universitair docent aan de Theologische Universiteit Utrecht. Er zal ruim gelegenheid zijn om vragen te stellen aan Mark Kinzer en de drie respondenten. De lezingen zullen in het Engels worden gegeven zonder vertaling. Nadere informatie over het symposium is te vinden op julesisaacstichting.org

De Amerikaanse Jood Mark S. Kinzer (1952) behoort zonder meer tot de belangrijkste messiaans-joodse theologen van dit moment. 1 Hij groeide op in een conservatief Joods gezin. In 1971 kwam hij tot geloof in Jezus, in Messiah Yeshua zoals hij zelf zegt. Hij was toen negentien jaar.
Al snel daarna wist hij dat zijn nieuw gevonden geloof in Jezus binnen de context van het Jodendom uitgeleefd zou gaan worden. Anders gezegd, van begin af aan stond het voor Kinzer vast dat zijn geloof in Jezus geen breuk met zijn Jood zijn en met het Jodendom betekende. Zijn nieuwe geloof in Jezus bleek het begin van een fascinerende ontdekkingstocht waaraan hij de rest van zijn leven is gaan wijden: hoe tegelijk voluit Jood te zijn én voluit gelovige in Jezus als de Messias van Israël en de Zoon van God. En, hoe tegelijk deel uit te maken van de ecclesia, de gemeente van Christus én van het Joodse volk. De klassieke opvatting zowel van christelijke als van Joodse zijde is dat dit niet tegelijk kan. Je bent óf jood, óf je bent christen.
Kinzer is tot een heel andere conclusie gekomen: het kan wel degelijk. Hij heeft er na verloop van jaren in een nieuwe kijk op de ecclesiologe theologisch woorden aan weten te geven: ‘bilaterale ecclesiologie’.  Bilaterale ecclesiologie staat voor een opvatting over het wezen van de Kerk die volgens mij als geen ander de diepe verbondenheid van Jezus, Israël en de Kerk recht doet en toelicht.  Michael Mulder wijdde er in Theologia Reformata een artikel aan onder de titel ‘Een bipolaire ecclesiologie? Uitdaging aan de kerk door de messiaanse Joodse theoloog Mark S. Kinzer’. 2

In Kinzers ecclesiologie functioneert messiaans jodendom als een brug tussen het volk Israël en de kerk uit de volken. Een brug die beide werelden verbindt. Messiaans Jodendom heeft volgens hem de mogelijkheid om deze unieke brugfunctie te (gaan) vervullen daar ze in zijn model tegelijk deel uitmaakt van het volk Israël en van de wereldwijde ecclesia. De concrete verwezenlijking van bilaterale ecclesiologie in kerkelijke praktijk is nog toekomstmuziek, weet Kinzer. Het is volgens hem uiteindelijk niet aan mensen om dit te realiseren. Kinzer is er diep van overtuigd dat God dit zelf mogelijk zal gaan maken en realiseren, het helen van de aloude breuk tussen kerk en jodendom. 3 Hij noemt het ergens het ‘oerschisma’, een schisma dat volgens Kinzer niet door God gewild is. Voor het helen van dit meest bepalende schisma binnen het volk van God ziet Kinzer een unieke en profetische rol weggelegd voor wat hij noemt Postmissionary Messianic Judaism. In het boek met de gelijknamige titel wordt duidelijk wat hij met die term bedoelt en geeft hij de exegetische, theologische en historische onderbouwing van het concept. Postmissionary Messianic Judaism is de onmisbare bouwsteen in zijn bilaterale ecclesiologie.
In Kinzers model van een ‘bilaterale ecclesiologie’ gaat Israël niet op in de kerk en de kerk gaat niet op in Israël. Binnen het ene volk van God  blijft de jood jood en de niet-jood blijft niet-jood (heiden). Maar het is geen tweewegenleer. Jood en niet-Jood zijn voor het heil volledig afhankelijk van Yeshua de Messias. Tegelijk maakt in Kinzers theologie ook de jood die de God van Israël belijdt maar Jezus (nog) niet belijdt als messias, voluit deel uit van het volk van God.  Kinzer spreekt in dit verband over de ‘verborgen aanwezigheid van Jezus in het jodendom door de eeuwen heen. Het moge duidelijk zijn dat deze gedachte haaks staat op het klassieke belijden van zowel de kerk als het jodendom. Dat maakt het natuurlijk tot een spannnende theologische exercitie. Hier is ontegenzeggelijk sprake van een paradigmaverschuiving. Mark Kinzer ziet het getuigen van Jezus’ verborgen aanwezigheid in het jodendom als centraal in de missie van het postmissionaire messiaanse jodendom onder zowel het Joodse volk als de kerk.

Kinzers bilaterale ecclesiologie staat voor een visie op het wezen van de ecclesia waarin werkelijk en fundamenteel afscheid nemen van het vervangingsdenken een cruciaal leitmotiv is. Het eeuwenoude vervangingsdenken heeft volgens Kinzer grote schade aangericht, binnen de kerk en binnen het jodendom. Bovengenoemde paradigmaverschuiving ziet hij als een onmisbare bouwsteen om tot een nieuw theologisch model te komen dat het vervangingsdenken werkelijk achter zich weet te laten (post-supersessionist theologie).
In zijn grondleggende boek uit 2005 Postmissionary Messianic Judaism legt Kinzer zijn exegetische en theologische kaarten voor dit alles op tafel. In de inleiding schrijft hij het volgende: “Ondanks de titel gaat dit boek niet hoofdzakelijk over messiaans jodendom. Veeleer is het een boek over de ecclesia – de gemeenschap van hen die geloven in Jezus de Messias – en over de relatie van deze gemeenschap met het Joodse volk. Het is een boek over vervangingsdenken (‘supersessionism’) en over de ecclesiologische implicaties van de verwerping van het vervangingsdenken. (…) In de decennia sinds de Holocaust hebben veel christenen deze leer van vervangingsdenken verworpen. Maar het ziet ernaar uit dat weinigen hebben geleerd het Nieuwe Testament te lezen op een wijze die los is van vervangingsdenken. Het heeft er alle schijn van dat zelfs nog minder mensen over de ecclesiologische  implicaties van hun nieuwe gezindheid hebben nagedacht.4 De ondertitel van het boek luidt dan ook niet voor niets Redefining Christian Engagement with the Jewish People.

Postmissionary Messianic Judaism is een baanbrekend en indrukwekkend boek. Zo wordt het ook door veel theologen gezien. Het is wat mij betreft een van de belangrijkste boeken over de relatie Kerk-Israël die de afgelopen twintig jaar zijn verschenen. Kinzers voorstellen verdienen de volle aandacht van iedere theoloog die met Kerk en Israël bezig is. Prof. dr. Henk Bakker (VU) besloot zijn artikel over Mark Kinzer in 2015 in Soteria met de volgende woorden: “Zijn boodschap kan en mag niet aan de Nederlandse kerk voorbijgaan. Als pastor, profeet en wetenschapper is Kinzer de ideale belichaming van een van de meest nijpende vraagstukken die op de agenda van de kerk drukt. Ik zeg daarom: Luister aandachtig naar hem en ga de  discussie aan.“ 5
De breed gerespecteerde Amerikaanse theoloog  Richard J. Mouw (Fuller Theological Seminary) schreef in 2005 de volgende aanbeveling voor Postmissionary Messianic Judaism: “This is a breakthrough study for all who care about Jewish-Christian relationships. Mark Kinzer makes a convincing case for seeing those relationships in a state of schism that desperately needs to be healed. He also offers refreshing clarity for those of us who have not been able to decide until now how to approach the supersessionist issue.“ 6

Mark Kinzer promoveerde in 1995 aan de Universiteit van Michigan met een proefschrift over Psalm 8. 7 In 2001 ontving hij zijn benoeming als rabbi voor de Union of Messianic Jewish Congregations (UMJC). Mark Kinzer woont in Ann Arbor, in Michigan, Verenigde Staten. Hij is emeritus rabbi van de Messiaans Joodse gemeente Zera Avraham aldaar. 8 Kinzer stichtte deze gemeente samen met anderen in 1993 en diende de gemeente als rabbi tot hij in 2018 met emeritaat ging. Kinzer is een productief theoloog. Van zijn hand verschenen de afgelopen twintig jaar zes boeken die de nodige aandacht hebben getrokken. In al deze boeken komt, telkens vanuit andere invalshoeken, de complexe eenheid van Kerk en Israël als het volk van God ter sprake. En de blijvende verscheidenheid van jood en heiden (niet-jood) binnen dit ene volk van God. Israël gaat niet op in de kerk en de gelovige heiden wordt geen jood. Het eerste in de reeks is Postmissionary Messianic Judaism’. Dit  boek heeft intussen veel tongen losgemaakt. Het heeft veel bijval gekregen en ook (soms stevige) kritiek. Naast veel aandacht voor ecclesiologie neemt in Kinzers theologie ook de christologie een grote plaats in. In zijn latere werk komen ook de eschatologie en de landbelofte aan bod. 9

Kinzer is tevens inspirator voor een heel nieuwe generatie messiaans joodse theologen. Belangrijke namen in dit verband zijn Jennifer M. Rosner (PhD, Fuller Theological Seminary) 10 en David Rudolph (PhD, Cambridge University) 11. De nog jonge beweging van Messiaans Jodendom begint langzaam maar zeker gehoor te vinden in de bredere theologische wereld. Van die doorbraak getuigt ook het in 2013 verschenen ‘Introduction to Messianic Judaism’. 12 Deze boeiende bundel met dertien essays door messiaans-joodse theologen en vijftien essays van de hand van niet-Joodse christelijke theologen getuigt van groeiende erkenning en samenwerking. En in Nederland getuigde het zomernummer 2015 van Soteria, kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning, ook van groeiende interesse voor de messiaans joodse theologische stemmen. Een deel van dit nummer was gewijd aan de theologie van Mark Kinzer.

Een bijzondere doorbraak was het driedaags symposium in de zomer van 2022 aan de Universiteit van Wenen onder het beschermheerschap van aartsbisschop kardinaal Schönborn. Titel van het symposium was ‘Jesus – also the Messiah for Israel? Messianic Jewish Movement and Christianity in Dialogue’. Nooit eerder in de lange geschiedenis van de kerk was messiaans jodendom en messiaans-joodse theologie onderwerp van een symposium van dit statuur. Een symposium waar zowel de kerk als een gerespecteerde universiteit nauw bij betrokken waren en openlijk hun naam aan verbonden. Een hele reeks van met name rooms-katholieke en protestante hoogleraren en theologen uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Oekraïne, Israël en Nederland werkten aan het symposium mee. Zij vertegenwoordigen een rijk scala aan geloofstradities: rooms-katholiek, orthodox, luthers, gereformeerd, evangelisch, charismatisch. En dan ook dus vijf messiaans-joodse theologen. Mark Kinzer was een van hen. Met name hun aanwezigheid en hun bijdragen maakten dit symposium tot een unieke gebeurtenis. Voor allen die het bijwoonden was het een onvergetelijke belevenis. 13 Alle referaten en de reacties erop zijn in een Duitstalige uitgave in boekvorm verschenen bij uitgeverij Herder. 14 De uitgave bevat twee bijdragen van Kinzer zelf. Later dit jaar (2024) verschijnt de Engelstalige editie.

Vermeldenswaard is ook het debat dat Mark Kinzer en N.T. (Tom) Wright op 19 september 2019 met elkaar hadden aan Samford University in Alabama. Het bijna twee uur durende debat had als onderwerp A dialogue on the meaning of Israel en is in zijn geheel terug te kijken. 15 Kinzer heeft een bijzondere relatie met Tom Wright. Enerzijds heeft hij grote bewondering voor Wright. Bepaalde concepten uit Wrights theologie, met name die over Jezus als ‘one man Israel’ zijn heel belangrijk voor Kinzer geweest in de ontwikkeling van zijn eigen theologisch denken. Anderzijds beticht hij Wright ervan toch een vorm van vervangingsdenken aan te hangen, iets wat Wright zelf in alle toonaarden ontkent. Kinzer gaf over deze kwestie twee lezingen tijdens een studiedag die de Jules Isaac Stichting belegde in 2018. Ook deze lezingen zijn geheel terug te kijken. 16

Kinzer is ervan overtuigd dat de diepe breuk tussen het jodendom en het christendom en de heel tragische en pijnlijke geschiedenis die daarop volgde, niet door God gewild is. Hij ziet het eeuwenoude conflict tussen christendom en jodendom als een schisma dat ooit geheeld zal gaan worden. Zoals gezegd ziet Kinzer het vervangingsdenken als een ernstige dwaling die grote schade heeft aangericht. Onze tijd is uniek in die zin dat voor het eerst in de geschiedenis van de kerk veel kerkgenootschappen en christenen begonnen zijn afstand te nemen van het vervangingsdenken. De enorme schok die de Holocaust teweeg heeft gebracht heeft hier een grote rol in gespeeld.
Binnen Kinzers theologie blijft het verbond van God met het volk Israël recht overeind staan. Tegelijk belijdt hij Jezus als de Messias van Israël en als de Zoon van God. Hij ziet het sterven van Jezus en zijn opstanding als cruciaal belangrijk voor zowel de kerk als voor Israël, voor de Jood en voor de Griek.  Was Jezus eeuwenlang  degene die christendom en Jodendom verdeelde, in de theologie van Mark Kinzer is Jezus juist degene die Kerk en Israël verbindt. Hij ziet Jezus zowel in het hart van de Kerk als in het hart van het Jodendom. De zorgvuldige wijze waarop hij dit exegetisch en theologisch in zijn boeken onderbouwt is tegelijk indrukwekkend en fascinerend. Keer op keer blijkt hoe grondig hij thuis is in zowel de christelijke als de joodse theologische traditie.

Mark Kinzer is niet alleen een denker, hij is ook een man van actie, en een bruggenbouwer. Hij heeft aan de wieg gestaan  van diverse belangrijke initiatieven om de jonge messiaans-joodse beweging te versterken en op een hoger theologisch plan te brengen.  Zo was hij medeoprichter en rector (en nu senior onderzoeker) van het Messianic Jewish Theological Institute (MJTI) in Los Angeles. Kinzer maakt sinds 1996 ook deel uit van het Theologisch  Comité van de Union of Messianic Jewish Congregations (UMJC), een overkoepelend orgaan van samenwerkende messiaans-joodse gemeenten. Hij is ook een van de stichters van Hashivenu, een platform van messiaans-joodse leiders dat zich ten doel stelt de messiaans-joodse gemeenschap theologisch te versterken en verrijken, en zo de hele gemeenschap op een hoger plan te brengen. 17

Heel bijzonder is ook dat Kinzer vanaf het jaar 2000, samen met een aantal andere messiaans joodse theologen, twintig jaar lang een sleutelrol heeft vervuld in een diepgaande theologische dialoog met vooraanstaande Rooms-katholieke theologen. Jaarlijks kwam de groep een aantal dagen samen, om en om in Rome en Jeruzalem. In 2015  verscheen zijn boek ‘Searching Her Own Mystery; Nostra Aetate, the Jewish People and the Identity of the Church‘. Dit boek is een vrucht van deze dialoog. Kinzer investeert eveneens in het bouwen van bruggen naar de bredere orthodoxe Joodse gemeenschap. Ook daar hoopt hij erkenning te krijgen voor het Messiaans Jodendom. Juist omdat hij het rabbinale Jodendom volstrekt serieus neemt vindt hij ook hier langzaam in toenemende mate gehoor. Dit laatste blijkt met name uit Kinzers standpunt dat iedere Jood in het kader van het verbond dat Israël met God heeft, gehouden is om op een of andere wijze de Thora te onderhouden. Dus ook de Messiaanse Joden. Dit principieel Joodse standpunt wekt vertrouwen en opent langzamerhand deuren in de bredere Joodse wereld. Joden die in Jezus geloven zijn binnen de Joodse gemeenschap eeuwenlang als verraders en afvalligen gezien. Dat hier nu openingen beginnen te ontstaan, ook al is het nog maar op kleine schaal, is zonder meer een bijzondere nieuwe ontwikkeling.

En dan werkt Kinzer ook nog aan het bouwen van bruggen binnen de messiaans-joodse beweging zelf, een beweging die jong, heel divers en nog volop in ontwikkeling is. 18 Hiervoor richtte hij in 2010 samen met anderen de Helsinki Consultation op. Jaarlijks ontmoetten sinds 2010 Messiaanse Joden die tot messiaans-joodse gemeenten behoren, en Joodse gelovigen die deel blijven uit maken van Rooms-katholieke, Protestantse en Orthodoxe kerken elkaar. Met als doel diepgaand met elkaar in gesprek te gaan, van elkaar te leren en elkaar te versterken. De neerslag van die beraadslagingen is te vinden op de website van de Helsinki Consultation. 19 In 2019 leidde dit tot de oprichting van een nieuw mondiaal platform voor joden die Jezus als Messias belijden en blijvend belang hechten aan hun joodse identiteit. De naam van dit platform dat in 2020 daadwerkelijk van start ging luidt Yachad BeYeshua wat staat voor ‘Een in Jezus’. 20

Het symposium dat D.V. 17 januari aan de CHE gehouden zal worden biedt een unieke gelegenheid om kennis te maken met een van de belangrijkste en boeiendste messiaans joodse theologische denkers van onze tijd. Wanneer we 17 januari naar Mark Kinzer gaan luisteren en met hem in gesprek gaan, ontmoeten we in hem tegelijk die bredere fascinerende gemeenschap van messiaans jodendom die hij vertegenwoordigt. Ook dat is meer dan de moeite waard.

Nog veel meer informatie over Mark Kinzer is te vinden op zijn website: www.markkinzer.com .

 

Voetnoten

1 ‘Messiaans jodedom’ is de Nederlandse vertaling van ‘Messianic Judaism’. Messianic Judaism staat voor de beweging die eind jaren zestig van de vorige eeuw voortkwam uit de eerdere beweging van  Hebrew Chistianity. Messianic Judaism onderscheidt zich van Hebrew Christianity in de nog grotere nadruk op de joodse identiteit. Zo legt Messianic Judaism een grotere nadruk op het onderhouden van de Thora als blijvende leefregel, ook voor joden die Jezus als Messias belijden.

2 ‘Een bipolaire ecclesiologie? Uitdaging aan de kerk door de messiaanse Joodse theoloog Mark S.Kinzer’, Theologia
Reformata 58/4 (dec. 2015), 399-403.

3 Kinzer, Postmissionary Messianic Judaism, 303-310

4 Kinzer, Postmissionary Messianic Judaism, 12, vertaling citaat door Jeroen Bol

5 Soteria, kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning, 32e jaargang, nummer 2, 2015, pag.36

6 Aanbeveling op achterzijde van Postmissionary Messianic Judaism

7 ‘All things under his feet – Psalm 8 in the New Testament and in other Jewish Literature of late Antiquity’

8 www.czaa2.org is de website van de gemeente

9 Jerusalem Crucified, Jerusalem Risen: The Resurrected Messiah, the Jewish People, and the Land of Promise en Besorah; The Resurrection of Jerusalem and the Healing of a Fractured Gospel

10 Rosner, Healing the Schism: Barth Rosenzweig, and the New Jewish-Christian Encounter, Fortress Press, 2015

11 Rudolph, A Jew to The Jews: Jewish Contours of Pauline Flexibility in 1 Corinthians 9:19-23, Pickwick Publications, 2016

12 David Rudolph & Joel Willits general editors, Introduction to Messianic Judaism: Its Ecclesial Context and Biblical Foundations, Zondervan, 2013

13 Zie voor een verslag van het symposium julesisaacstichting.org/een-uniek-symposium-in-wenen/

14Jesus – der Messias Israels? Messianisches Judentum und christliche Theologie im Gespräch’, Herder , 2023

15 www.youtube.com/watch?v=qIBt64m-Py4

16 julesisaacstichting.org/our-videos-and-audios/

17 hashivenu.org

18 Bedenk dat messaans-jodendom in haar huidige vorm pas stamt van eind jaren zestig van de vorige eeuw.

19 helsinkiconsultation.squarespace.com/helsinki-consultation/

20 www.yachad-beyeshua.org/our-history

 

Bibliografie

Postmissionary Messianic Judaism; Redefining Christian Engagement with the Jewish People, Mark S. Kinzer, Brazos Press, 2005

Israel’s Messiah and the People of God: a Vision for Messianic Jewish Covenant Fidelity, Mark S. Kinzer, Jennifer M. Rosner, editor, Cascade Books, Imprint of Wipf and Stock, 2011

Mark S. Kinzer en zijn bilaterale kerkvisie, Henk Bakker; Een bilaterale kerk van christenen uit de joden en uit de heidenen: Interview met Mark S. Kinzer, Jeroen Bol, Soteria, Kwartaalblad voor  evangelische theologische bezinning. Themanummer: een nieuw canoniek verhaal, 32e jaargang, nummer 2, 2015

Searching Her Own Mystery: Nostra Aetate, the Jewish People, and the Identitity of the Church, Mark S. Kinzer, Cascade Books, Imprint of Wipf and Stock, 2015

Jerusalem Crucified, Jerusalem Risen: The Resurrected Messiah, the Jewish People, and the Land of Promise, Mark S. Kinzer, Cascade Books,  Imprint of Wipf and Stock, 2018

Israël in het Hart van de Kerk: Jezus in het Hart van Israël, Mark S.Kinzer, Jeroen Bol vertaling en redactie, Scholten Uitgeverij B.V. , 2020

Besorah; The Resurrection of Jerusalem and the Healing of a Fractured Gospel, Mark S.Kinzer & Russell Resnik, Cascade Books,  Imprint of Wipf and Stock, 2021

Stones the Builders Rejected: The Jewish Jesus. His Jewish Disciples, and the Culmination of History, Mark S. Kinzer, Cascade Books,  Imprint of Wipf and Stock, 2024

Introduction to Messianic Judaism: Its Ecclesial Context and Biblical Foundations, David Rudolph & Joel Willits general editors, Zondervan, 2013


Een studiedag met Dr. Mark S. Kinzer op 16 januari 2025

Messiaanse joden en joodse christenen samen:
Postmissionary Messianic Judaism, Yachad BeYeshua en het herstel van het gewonde volk van God

Donderdag 16 januari hopen we voor het eerst sinds 2018 ook weer een studiedag in de Poortkerk in Veenendaal te kunnen houden met Mark Kinzer. Daar zijn we erg blij mee. Mark Kinzer zal ons 16 januari meenemen op zijn persoonlijke reis en zoektocht vanaf de publicatie van zijn Postmissionary Messianic Judaism in 2005 tot de oprichting van Yachad BeYeshua in 2019. Postmissionary Messianic Judaism staat voor een nieuwe vorm van messiaans jodendom dat volgens Mark Kinzer de potentie heeft om te dienen als een verbindende brug tussen joden en christenen. Yachad BeYeshua is een internationale oecumenische gemeenschap van Joodse volgelingen van Jezus. Mark Kinzer is een van de oprichters en een dragende kracht van Yachad BeYeshua. Yachad BeYeshua betekent ‘Een in Jezus‘ en staat voor een wereldwijde fellowship van Joden die Jezus belijden als Messias. Het is een uniek online platform voor Joden uit allerlei kerkelijke en niet-kerkelijke richtingen die in Jezus geloven. Wat hen verbindt is hun geloof in Jezus en het grote belang dat zij hechten aan hun Joodse identiteit. Yachad BeYeshua voorziet in een grote behoefte.
Verschillende sprekers onder wie Edjan Westerman zullen een respons geven op de lezing van Mark Kinzer. Er zal ruim gelegenheid zijn om vragen te stellen.

De lezingen zullen in het Engels worden gegeven zonder vertaling. Het volledige programma en de kosten voor deelname worden in juni bekend gemaakt op onze website en in een volgende nieuwsbrief in de maand juni. Dan kunt u zich ook opgeven voor deelname aan deze studiedag. Noteer alvast de datum in uw agenda.

 

Het  programma van donderdag 16 januari 2025

Het (concept) programma zullen we begin augustus op deze plaats publiceren.

Voertaal tijdens het programma gedurende de hele dag is Engels. Er zal geen simultane vertaling zijn.

 

Kosten en opgave voor deelname aan studiedag

Begin augustus zullen we de locatie en prijs voor deelname op deze pagina en via via onze nieuwsbrief bekend maken. Dan zult u zich ook kunnen aanmelden voor deelname aan deze studiedag.

 

Locatie

Het studiedag wordt gehouden in de Poortkerk te Veenendaal, Poortjesgoed 1.

Parkeren in de buurt kan lastig zijn en op enkele plekken is het voor vergunninghouders of is het betaald parkeren. Houd dit goed in de gaten. Kijk op Google Maps voor parkeergarages en plekken in de buurt van de Poortkerk >

Er is één straat daar mogen alleen vergunninghouders staan (De Dillewijnen) en achter de flats is ook voor vergunninghouders.

Voor de flats en de rest van de wijk is het gratis parkeren (natuurlijk in de vakken).

 

Routeinformatie vindt u op de website van de Poortkerk.

 

 


Theologisch Symposium met Dr. Mark S. Kinzer op 17 januari 2025

Postmissionary Messianic Judaism: Necessary Hinge for Bilateral Ecclesiology in Solidarity with Israel

Het is in 2025 precies twintig jaar geleden dat het baanbrekende boek ‘Postmissionary Messianic Judaism’ van Mark Kinzer verscheen. De veelzeggende ondertitel luidde ‘Redefining Christian Engagement with the Jewish People’. Sinds 2005 verschenen nog vier boeken van zijn hand die elk als een vervolg kunnen worden gezien op zijn boek uit 2005. Fundamenteel en grondig opnieuw doordenken van de relatie tussen het christendom en het Joodse volk, het loopt als een rode draad door al zijn zes boeken. Mark Kinzer staat een christendom voor ogen dat het vervangingsdenken volledig achter zich heeft gelaten. Een christendom ook dat niets afdoet van het blijvende belang van Gods verbond met het Joodse volk. De niet aflatende doordenking van dit alles is het levenswerk geworden van Mark Kinzer. Hij kan zonder meer als een van de belangrijkste messiaans-joodse theologen van onze tijd gezien worden. Het is fascinerend om te zien hoe de relatie van Jezus, Israël, Kerk en Evangelie eruit gaat zien door de ogen van deze bijzondere theoloog die tegelijk voluit Jood als voluit Jezus-gelovige is.

Vrijdag 17 januari zal een theologisch symposium worden gehouden met Mark Kinzer als hoofdspreker. Het thema van deze dag zal zijn Postmissionary Messianic Judaism: Een noodzakelijk scharnier voor een bilaterale ecclesiologie in verbondenheid met Israel. Mark Kinzer zal de hoofdlezing verzorgen. Hij ziet zijn Postmissionary Messianic Judaism als een onmisbare verbindende schakel tussen het volk Israel en de Kerk. Drie Nederlandse theologen zullen op Kinzers lezing reageren en met hem in gesprek gaan: professor dr. Arnold Huijgen, PThU Amsterdam, professor dr. Henk A. Bakker, VU Amsterdam en dr. Arco den Heijer universitair docent aan de Theologische Universiteit Utrecht. Er zal ruim gelegenheid zijn om vragen te stellen aan Mark Kinzer en de drie respondenten. De lezingen zullen in het Engels worden gegeven zonder vertaling.

Dr. Henk Bakker zal in zijn bijdrage tevens aandacht besteden aan de betekenis en het belang van het unieke driedaagse symposium dat juli 2022 gehouden werd aan de Universiteit van Wenen. Daar gingen messiaans-joodse en christelijke theologen diepgaand met met elkaar in theologische dialoog. Zoiets was nog nooit eerder gebeurd. Afgelopen jaar verscheen een prachtige Duitstalige bundel met al de lezingen die in Wenen werden gegeven. De Engelstalige versie van deze bundel komt in de loop van dit jaar beschikbaar. Daar wordt echt naar uit gezien.

 

Het programma van vrijdag 17 januari 2025

09.30 Inloop met koffie en thee
10.00 Welkom en opening
10.15 Lezing door Dr. Mark Kinzer: Postmissionary Messianic Judaism: Necessary Hinge for Bilateral Ecclesiology in Solidarity with Israel
11.05 Respons door Dr. Arco den Heijer
11.25 Pauze
11.45 Respons door Dr. Henk Bakker op lezing van Dr. Mark Kinzer en reflectie op het unieke symposium dat in juli 2022 in Wenen werd gehouden
12.15 Vragen vanuit de zaal
12.30 Lunch
13.30 Respons op de lezing van Dr. Mark Kinzer door Dr. Arnold Huijgen
13.50 Respons van Dr. Mark Kinzer, forumdiscussie van Kinzer en de respondenten
14.40 Vragen vanuit de zaal
15.20 Afsluiting studiedag
15.25 Einde studiedag, koffie en thee

Voertaal tijdens het programma gedurende de hele dag is Engels. Er zal geen simultane vertaling zijn.

 

Kosten en opgave voor deelname aan het symposium

Begin augustus zullen we de prijzen voor deelname op deze pagina en via onze nieuwsbrief bekend maken. Dan zult u zich ook kunnen aanmelden voor deelname aan dit symposium.

 

 

Locatie

Het symposium zal worden gehouden in de Ligthartzaal van de Christelijke Hogeschool te Ede (CHE).

 

 

 


Een open brief ter ondersteuning van Israël en de wereldwijde Joodse gemeenschap

Van: Leiders in de messiaans-joodse beweging, Joodse volgelingen van Yeshua (Jezus) de Messias

 

Als vertegenwoordigers van de wereldwijde messiaans-joodse beweging en in solidariteit met de bredere Joodse gemeenschap, bevestigen wij dat we pal achter Israël staan ter verdediging van ons thuisland. Onze harten zijn gebroken bij het zien van het kwaad dat in deze tijd tegen Israël gepleegd wordt. De huidige oorlog tegen Israël heeft het volk van Israël verenigd, en wij staan schouder aan schouder verenigd met hen. De aanval op Israël door de terroristische organisatie Hamas heeft het antisemitisme ook wereldwijd aangewakkerd. De messiaanse-joodse gemeenschap spreekt zich krachtig uit tegen de toename van antisemitisme waaraan men zich in veel landen schuldig maakt tegen Joodse mensen.

Wij zetten ons in om vanuit de bredere christelijke kringen waar we enige invloed hebben steun te mobiliseren, en roepen onze christelijke vrienden op om naast Israël en ons Joodse volk te staan in deze gevaarlijke tijd. In feite doen wij door deze open brief een beroep op onze christelijke vrienden: “Blijf niet stil tijdens deze kritieke periode van toenemend antisemitisme!” (Jesaja 62:1)

We zetten ons in om noodhulp te verlenen aan de meer dan 200.000 ontheemde Israëli’s. Wij zijn vastbesloten om alles te doen wat in ons vermogen ligt om liefde te betonen aan onze mede-joden, Ahavat Israel.

Een groot aantal IDF-soldaten aan het front is Joodse volgeling van Yeshua (Jezus) en drie van hen hebben reeds hun leven verloren bij de verdediging van Israël… meerderen zijn gewond geraakt. Wij zijn niet slechts toeschouwers. Wij zijn volledig solidair met Israël en we zijn bereid de prijs te betalen voor ons Joods-zijn en voor het hebben van een nationaal Joods thuisland, Israël, samen met onze Joodse broeders en zusters over de hele wereld.

We geloven vast in de kracht van gebed tot de Almachtige, de GOD van Abraham, Isaäk en Jakob. We zijn dankbaar voor de vrijgelaten gijzelaars, maar blijven bidden voor de vrijlating van de resterende gijzelaars die nog steeds gevangen worden gehouden. We bidden om troost en genezing voor de families van degenen die op 7 oktober en de daaropvolgende dagen zijn vermoord, voor de vele duizenden die gewond zijn geraakt en voor heel Israël.

We erkennen het lijden onder de burgers van Gaza die gedwongen zijn een verschrikkelijke prijs te betalen voor de wandaden van hun Hamas-leiders die de oorlog tegen Israël zijn begonnen. We bidden ook dringend voor hun welzijn en genezing.

We bidden voor veiligheid en moed voor ons volk wereldwijd dat het doelwit is geworden van haatmisdrijven tegen Joden, enkel en alleen omdat we Joods zijn.

 

Ondertekenaars:

Jonathan Bernis
Voorzitter en CEO van Jewish Voice Ministries International

Marty Waldman
Voorzitter en uitvoerend algemeen secretaris
Toward Jerusalem Council II (TJCII)

David Brickner
CEO en uitvoerend directeur van Jews for Jesus

Jonathan Cahn
Auteur, voorzitter van Hope of the World/Beth Israel

David Rudolph, PhD
Directeur van Messianic Jewish Studies
Professor van New Testament and Jewish Studies
The King’s University

Dr. Richard Harvey
Voorzitter
British Messianic Jewish Alliance

Ari en Shira Sorko-Ram
Medeoprichters van Maoz Israel Ministries

Avner Boskey
Directeur, Final Frontier Ministries

Joel Chernoff
Algemeen secretaris/CEO Messianic Jewish Alliance of America
Uitvoerend secretaris – International Messianic Jewish Alliance

Rabbi Barney Kasdan
Voorzitter – Union of Messianic Jewish Congregations

Dr. Joel Liberman
Voorzitter – Messianic Jewish Alliance of America

Dr. Jeffrey Seif
Uitvoerend directeur
Union of Messianic Jewish Congregations

Chad Holland
CEO & Senior Pastor
King of Kings Ministries
Jerusalem, Israel

Matheus Zandona Guimaraes
Rabbi van Har Tzion Messianic Synagogue
Belo Horizonte, Brazilië

Marcelo Miranda Guimaraes
Oprichter van Teaching From Zion Ministry
Brazilië

Avi Mizrachi
Voorzitter van Dugit Outreach Center
Tel Aviv

Paul Wilbur
Voorzitter / oprichter
Wilbur Ministries

Dr. Mitch Glaser
Voorzitter
Chosen People Ministries

Nic Lesmeister
Leidinggevend voorganger, Gateway Church
Directeur van Gateway Center for Israel

Dr. Sam Nadler
Voorzitter, Word of Messiah Ministries

Benjamin Berger
Geestelijk leider
Congregation of the Lamb on Mount Zion
Israel

Kobi en Shani Ferguson
Voorzitter en CEO, COO
Maoz Israel

Rabbi Dr. Mark Kinzer
President Emeritus, Messianic Jewish Theological Institute

Lawrence Hirsch
Uitvoerend directeur van Celebrate Messiah
Australië

Dr. Dan Sered
Chief Operating Officer
Jews for Jesus

Benjamin Juster
Voorzitter
Tikkun America, Inc.

Russ Resnik
Rabbinic Counsel
Union of Messianic Jewish Congregations

Brian Greenaway
Directeur
Maoz Israel, Verenigd Koninkrijk

Dr. Michael Brown
Oprichter en voorzitter van AskDrBrown Ministries & FIRE School of Ministry Online

Dr. Daniel Juster – Oprichter Tikkun Ministries
Voorzitter, Restoration from Zion

Hylan Norman Slobodkin
Rabbi Emeritus
Beit Tikvah Messianic Congregation
Seattle, Washington

Rabbi Dr. Richard Nichol
Oprichter Ruach Israel, Boston, Massachusetts
Voorzitter, Messianic Jewish Theological Institute

Rabbi Ari Waldman
Senior Rabbi, Baruch HaShem Messianic Synagogue
Dallas, Texas

Eitan Shishkoff – Israel
Oprichter, Tents of Mercy Congregation
en Fields of Wheat National Youth Ministry

Ron Cantor
Voorzitter, Shelanu TV, Tel Aviv

Borys Grysenko
Senior Rabbi, Kyiv Jewish Messianic Congregation
Kiev, Oekraïne

Robert Wolff
Majesic Glory

 

Download de open brief als Word-bestand: Open-Brief-Messianic-Jews-met-ondertekenaars.docx

Download de open brief als PDF-bestand: Open-Brief-Messianic-Jews-met-ondertekenaars.pdf

De originele Engelstalige versie: Open_Letter_with_Signatories_Final.pdf

 


Studiedag met Bart Gijsbertsen over Geloven met een Hebreeuws ijkpunt

Zaterdag 8 oktober in de Poortkerk te Veenendaal

We zijn verheugd eindelijk weer een studiedag te kunnen aankondigen. En niet minder blij zijn we dat Bart Gijsbertsen, emeritus predikant en theoloog, zich bereid verklaard heeft deze dag twee lezingen te verzorgen. Het precieze onderwerp en programma staan nog niet vast maar het zal in ieder geval ook gaan over ‘geloven met een Hebreeuws ijkpunt’. En er zullen naast Bart Gijsbertsen nog enkele theologen en/of predikanten aan deze dag meewerken. Zet u de datum van 8 oktober 2022 alvast in uw agenda.

Bart Gijsbertsen is heel zijn werkzame leven lang predikant geweest en heeft zich jarenlang intensief bezig gehouden met de grote vragen rond de verhouding Kerk en Israël. Die vragen spelen nog steeds. De hele Bijbel is door Joden geschreven maar dat komt lang niet altijd tot uiting in de christelijke Bijbeluitleg. Heel anders is dat in het drieluik dat Gijsbertsen sinds 2015 het licht deed zien. In drie prachtige toegankelijk geschreven boeken geeft Gijsbertsen woorden aan wat je met recht ‘christelijk geloven met een Hebreeuws ijkpunt’ kunt noemen. Het hele drieluik staat in het teken van een zoeken naar herbronning; een christelijke uitleg van de Bijbel die verbinding zoekt met zijn Hebreeuwse bron. Gijsbertsen weet daarin telkens synagoge en kerk, Thora en evangelie op bijzondere en vruchtbare wijze met elkaar in gesprek te brengen. Hoe nodig is dat luisteren naar de ander!

Gijsbertsen gaat bij dit alles niet over een nacht ijs, er zitten vele jaren studie achter wat hij schrijft. Zo heeft hij zich onder meer grondig verdiept in de Joodse bronnen. Wat zijn boeken echt bijzonder maakt is de wijze waarop hij belangrijke nieuwe theologische inzichten rond Jezus, Kerk en Israël makkelijk toegankelijk en op aanstekelijk wijze op papier weet te zetten.
Er zit veel denkwerk achter, maar die studie zit de lezer nergens in de weg. Gijsbertsen verstaat als geen ander de kunst om de niet theologisch geschoolde lezer aan de hand mee te nemen. En hem/haar niet alleen rijke kost voor het hoofd maar zeker ook voor het hart te bieden. Keer op keer verrast hij met nieuwe vaak fascinerende inzichten rond Jezus, Kerk en Israël. Het is een verademing hoe bij hem het eeuwig verbond van God met het Israël van toen en het Joodse volk van nu, niet op gespannen voet staat met de belijdenis dat Jezus de Messias is voor Jood en niet-jood. Jezus is een Jood, stelt Gijsbertsen met nadruk, en Hij is niet los te zien van Israël. En Israël is volgens Gijsbertsen niet los te zien van Hem. Het is verrassend om te zien hoe het denken van Bart Gijsbertsen vaak aansluit bij dat van Mark Kinzer zonder dat de twee elkaar en elkaars werk kenden. Ook dat is bijzonder te noemen.

Ik durf de stelling aan dat Gijsbertsen er als geen ander in is geslaagd om dit zo dringend noodzakelijke nieuwe denken aangaande Israël in toegankelijke taal woorden te geven. Denken waarin van het vervangingsdenken werkelijk afscheid wordt genomen en een nieuw, vernieuwd Bijbels denken wordt geboden. Het is de niet geringe verdienste van Gijsbertsen dat deze inzichten nu voor een breed lezerspubliek beschikbaar zijn gekomen. Zijn boeken weerspiegelen een boeiende zoektocht naar een christelijke Bijbeluitleg die wortelt in de Joodse traditie. Niet dat hiermee het laatste woord hierover gezegd zou zijn, dat is het laatste wat Gijsbertsen zelf zou willen beweren. Blijf vooral zelf nadenken en lees mij kritisch, zegt hij zijn lezers. Maar wat een hoeveelheid aan rijke stof levert hij hiervoor! Veel meer van en over Bart Gijsbertsen kunt u vinden op zijn website www.bartgijsbertsen.nl. Daar is veel te vinden, maar als ik u een enkele tip mag geven: download in ieder geval zijn bijzondere boekje ‘Andersom denken’.

We zien u graag op 8 oktober.

Lees de boekrecensie: ‘Een verrassende ontdekking: Een fascinerend drieluik door Bart Gijsbertsen’ >


Boekrecensie: ‘Israël in het hart van de kerk. Jezus in het hart van Israël’

Mark Kinzer, Scholten Zwolle 2020, 182 blz., €16,50

In deze bundel wordt het gedachtengoed van Mark Kinzer voor het eerst in het Nederlands onder de aandacht gebracht. Kinzer is een toonaangevende Messiaans-Joodse theoloog, medeoprichter van het Messianic Jewish Theological Institute in de VS en van het wereldwijde Messiaanse platform, bekend als de Helsinki Consultation. Sinds 2005 heeft hij in diverse publicaties aandacht gevraagd voor het theologische belang van de aanwezigheid van een Joodse gemeenschap binnen het lichaam van Christus. Hij pleit voor een ‘bilaterale ecclesiologie’, waarin er een eigen plaats is voor Joden en heidenen binnen de éne gemeente van Christus. In 2015 sprak hij tijdens een symposium van de Jules Isaacstichting. De lezingen die hij toen hield zijn nu beschikbaar door de inspanningen van de directeur van deze stichting, Jeroen Bol. Naast de lezingen van Kinzer bevat de bundel een interview met hem van de hand van Bol, evenals een informatieve historische schets van twintig eeuwen Messiaans Jodendom ‘in vogelvlucht’.
Elk van de lezingen begint met een grondige bespreking van een Bijbelgedeelte. De titel van het boek vormt er de rode draad in: doordat Jezus woont in het hart van Israël, ook vandaag, is Israël present in het hart van de kerk. Daarvoor hoeft men geen Israëltheologie te ontwerpen. Dit is de werkelijkheid, gegeven met het feit dat Jezus Joods is en nog steeds levend present te midden van het Joodse volk. Elk moment dat de Thora opengaat, is Hij daar. Voor Mark Kinzer zelf werd dit duidelijk door een persoonlijke ervaring, waarover hij vertelt in een van de lezingen. De kracht van de lezingen ligt in de wijze waarop hij die blijvende verbondenheid van Jezus met het hele Joodse volk theologisch doordenkt en relevant weet te maken voor de kerk van vandaag.
Kinzer begint met een aantal profetieën uit het OT. Jezus vereenzelvigt zich met het Joodse volk, representeert dat en vult aan waar Israël tekort schoot. Echter niet om Israëls geschiedenis daarmee te vervangen en het Joodse volk terzijde te schuiven, want ook in de toekomst blijft Jezus met hetzelfde volk verbonden. Zijn leven is niet alleen een vervulling van deze geschiedenis in retrospectief, maar ook prospectief: in wat Hij doet weerspiegelt zich wat Israël nog tegemoet zal gaan. De eenheid en verbondenheid wordt door de vervulling dus niet afgeschaft. Het is ontroerend om te lezen hoe Kinzer verwacht dat Israël dat op enig moment zal ontdekken. Zoals Jozef zich bekendmaakte aan zijn broers, terwijl hij al lang met hén begaan was, zo hoopt hij dat Jezus zich ook eenmaal ten volle bekend zal maken aan zijn volk: ‘Ik ben het, de Messias, jullie broeder’ (40).
Vanuit de brieven aan de Efeziërs en aan de Romeinen laat Kinzer zien hoe deze blijvende verkiezing van Israël verbonden is met de verkiezing van de gemeente van Christus, uit Joden en heidenen. Door het niet volledig binnengaan van Israël in de verlossing worden volgens Paulus nu ook heidenen bereikt met het evangelie. Zij mogen delen in wat Israël eerder al ontving. Met als doel dat uiteindelijk de hele schepping, Joden en heidenen, God de lof zullen toezingen (Rom. 15:8,9). Het geheimenis van de eenheid van Jood en heiden in de gemeente van Christus (in Ef. 3:6) is een profetisch teken van de verzoening van alle dingen in Christus, waarover Efeziërs 1:9,10 spreekt, ook als een geheimenis (96).
Daarmee zet Kinzer de verbondenheid van Joden en heidenen in de gemeente vandaag in een bijzonder perspectief. Hij verbindt dit perspectief evenwel met een vraag: kunnen Joden voluit als Jood blijven leven, door zich aan de Thora te houden, en tegelijk lid zijn van de christelijke gemeente? In Handelingen 15 werd aan niet-Joden alleen opgelegd, wat volgens het OT (Lev. 17,18) aan vreemdelingen gevraagd mocht worden in de gemeente (55). Zestig jaar later waren de rollen opeens omgedraaid in de kerk. Het leek erop dat het verdacht was om je als Jood nog aan de regels van de Thora te houden. En nog enige tijd later werd het houden van de wet aan Joden verboden, als zij Jezus wilden volgen, zoals ook blijkt uit het historische overzicht van de Messiaanse beweging (153).
Nu er voor het eerst sinds 20 eeuwen een voluit Joodse gemeenschap is waarin Jezus beleden wordt, is er een nieuwe kans voor de kerk om hierop te reageren. De bundel legt die uitdaging in ons midden. Er zijn exegetische verrassingen in te vinden, waar allicht ook kanttekeningen bij te plaatsen zijn. Het is vooral te hopen dat het gesprek over de vraag die Kinzer hierin stelt zal worden voortgezet, mogelijk tijdens een nieuw symposium van de Jules Isaacstichting.

Michael Mulder, doceert Nieuwe Testament en Kerk en Israël aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn en aan de CHE en is verbonden aan het Centrum voor Israëlstudies

Met toestemming overgenomen uit Inspirare. Tijdschrift voor charismatische & evangelische theologie, nummer 03 – 2020.  www.tijdschriftinspirare.nl


Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet: Israël in het hart van de Kerk, Jezus in het hart van Israël

Door Jeroen Bol

Wie kent niet dat oude kinderspelletje waar je niets voor nodig hebt behalve ten minste een werkend oog: ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’. Ik heb geen idee of het tegenwoordig nog vaak gespeeld wordt maar wij deden het vroeger thuis regelmatig. Ik moest hier onlangs aan denken naar aanleiding van de titel en de ondertitel van het boek dat in maart verscheen, ‘Israël in het hart van de Kerk’. De ondertitel luidt ‘Jezus in het hart van Israël’. Het boek is een gezamenlijk uitgave van de Jules Isaac Stichting en Uitgeverij Scholten. Het bevat, naast meer, de vijf lezingen die de messiaans-joodse theoloog Dr. Mark S. Kinzer in het najaar van 2015 in Nederland gaf. De lezingen maakten destijds zo veel indruk dat we besloten dat ze in Nederlandse vertaling beschikbaar moesten komen. De titel en ondertitel zijn in nauw overleg met Mark Kinzer gekozen, ze raken de kern van zijn theologisch denken over Israël en de Kerk. Israël en de Kerk zijn volgens Kinzer in Jezus, de Messias van Israël, zo nauw met elkaar verbonden zijn dat je de metafoor van het hart met recht kunt gebruiken: ‘Israël in het hart van de Kerk’ . En Jezus, of Jesjoea, is volgens Kinzer zo nauw verbonden met het het Joodse volk van alle tijden dat je diezelfde metafoor ook op Israël kunt toepassen: ‘Jezus in het hart van Israël’. In de vier boeken die sinds 2005 van zijn hand verschenen zet hij de exegetische en theologische argumenten hiervoor op indrukwekkend zorgvuldige wijze uiteen.1 Het meest grondig doet Kinzer dit in zijn laatste in 2018 verschenen boek ‘Jerusalem Crucified, Jerusalem Risen’ The Resurrected Messiah, the Jewish People, and the Land of Promise.

Terug naar dat kinderspelletje ‘ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’ . Onlangs realiseerde ik me voor het eerst dat de titel van het boek ‘Israël in het hart van de Kerk, Jezus in het hart van Israël’ precies dat uitdrukt wat de Kerk en de Synagoge eeuwenlang juist helemaal niet zagen. De Kerk zag zichzelf in de lijn van het vervangingsdenken als het nieuwe, het ‘geestelijk Israël’. De idee van ‘Israël in het hart van de Kerk’ slaat dan vanzelfsprekend nergens op. Want de Kerk is immers Israël. En het Jodendom associeerde Jezus uitsluitend met de Kerk, met Israël had de christelijke Jezus volgens het jodendom weinig tot niets van doen. Hij kon in de ogen van de Joden in ieder geval niet de Messias zijn. Dus ‘Jezus in het hart van Israël’ klinkt in veel Joodse oren nog steeds als een vreemde uitspraak waar men zich weinig bij kan voorstellen. Net zo klinkt ‘Israël in het hart van de Kerk’ nog steeds vreemd in het oor van menig christen.

Maar waarom dan deze titel gekozen? En hoe kan het dat juist deze titel de kern van het denken van de Messiaans-Joodse theoloog Mark Kinzer raakt? Dat heeft alles te maken met het gezichtspunt van waaruit Mark Kinzer naar de Schrift en naar de geschiedenis kijkt. Dat is het gezichtspunt van een Jood die Jezus als de Messias belijdt, of zoals hij zichzelf noemt: een ‘Messianic Jew’. Hij kijkt dus met de ogen van een Jood en met de ogen van iemand die Jezus, Jesjoea, als de Messias erkent. Dit gezichtspunt is in zekere zin allesbepalend. Natuurlijk komt hierbij dat Kinzer ook als een goed geïnformeerd theoloog naar Schrift en geschiedenis kijkt. Maar het eerstgenoemde, zijn ‘sitz im leben’ als Messiaanse Jood, die is doorslaggevend voor wat hij zegt te zien: ‘Israël in het hart van de Kerk’ en ‘Jezus in het hart van Israël’. Bij mijn weten is Mark Kinzer de eerste die deze twee concepten zo grondig en zo overtuigend exegetisch en theologisch heeft weten te onderbouwen. En ze met elkaar heeft weten te verbinden. Noem het gerust een ‘paradigmawisseling.’ Een paradigma staat voor het gezichtspunt van waaruit iemand de werkelijkheid beschouwt. Paradigma’s zijn per definitie enorm invloedrijk. Doorgaans ben je je helemaal niet bewust van het paradigma dat je kijk op de dingen bepaalt. Eeuwenlang heeft de Kerk bepaald hoe christenen tegen Israël horen aan te kijken, zonder ook maar enige twijfel aan haar standpunt dat de Kerk de plaats van Israël zou hebben ingenomen. En net zo stond het Joodse standpunt eeuwenlang onwrikbaar vast, en bepaalde het hoe je als Jood tegen de ‘Jezus van de christenen’ aankeek: deze kon onmogelijk de Messias van Israël zijn.

Het gezichtspunt van een theologisch grondig geïnformeerde messiaans-joodse theoloog was vele eeuwenlang een onmogelijkheid. Het kon eenvoudig niet bestaan omdat zowel in de Kerk als in het Jodendom geen enkele ruimte bestond om tegelijk Jood te zijn en Jezus als Messias te belijden. Het was een van de weinige dingen waarover Kerk en Synagoge het wél eens waren: je was of Jood of Christen. Beide identiteiten combineren, dat was onmogelijk. Pas sinds de 19e eeuw is dit langzaam gaan kantelen en vooral sinds de jaren zestig van de afgelopen eeuw is het aantal Messiaanse Joden sterk aan het toenemen. We leven intussen in een tijd dat de Kerk en de Synagoge niet meer de macht en mogelijkheid hebben om zoiets als Messiaans Jodendom effectief te verbieden. Er is ruimte voor iets nieuws dat eigenlijk heel oud is.

De Kerk begon ooit als een beweging van Joden die Jezus als de Messias beleden. Deze Joden schreven praktisch het hele Nieuwe Testament. Maar toen de Kerk in de tweede eeuw begon te leren dat zij nu het nieuwe Israël was, werden deze zelfde Joden binnen de Vroege Kerk door de niet-Joodse meerderheid steeds meer in de hoek gedrongen. Voor messiaans-joods leven bestond al vroeg in de geschiedenis van de Kerk geen ruimte meer. 2 We leven intussen in een andere tijd. Het messiaans-jodendom is zich in onze dagen steeds meer aan het profileren. Mark Kinzer is hier een goed voorbeeld van. Met zijn 68 jaar is hij intussen de mentor van een groeiende groep jongere messiaans-joodse theologen van wie er steeds meer promoveren en geleidelijk aan ook leerstoelen gaan bekleden. Het is zonder meer een heel bijzondere ontwikkeling die zich in onze dagen afspeelt. Zo verovert messiaans-jodendom langzamerhand haar plaats binnen de wereld van de theologie. Het recente debat dat Mark Kinzer 11 september 2019 had met de bekende Engelse theoloog N.T. (Tom) Wright is hier een treffend voorbeeld van. 3

Terug naar het boek ‘Israël in het hart van de Kerk’. Het is zonder meer fascinerend te zien hoe in deze vijf lezingen de puzzelstukken ineens in elkaar blijken te passen. De puzzel hoe Israël, Jezus en de Kerk zich nu eigenlijk tot elkaar verhouden in het licht van de Schrift. Was Jezus eeuwenlang degene die christendom en jodendom verdeelde, in Kinzers lezing van de Bijbel is Jezus juist degene die Kerk en Israël verbindt. Jezus is zowel de Messias-Koning van Israël en Hij is het Hoofd van zijn Lichaam, de Gemeente van Christus. De argumenten die deze messiaans-joodse theoloog hiervoor aandraagt zijn zonder meer indrukwekkend. Ik besluit dit korte artikel met twee aanbevelingen van Nederlandse theologen. De eerste komt van Arnold Huijgen, hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn: “Mark Kinzer biedt de hoogste kwaliteit die er te vinden is in de bezinning op de plaats van Israël en de kerk. Dit boek plaatst Israël terecht in het hart van de kerk. Christenen zijn Kinzer veel dank verschuldigd.” De tweede aanbeveling is van Dineke Houtman, bijzonder hoogleraar Jodendom en Joods-christelijke relaties aan de Protestantse Theologische Universiteit: “In een tijd waarin de discussie over de zogenoemde “onopgeefbare verbondenheid” weer oplaait is het belangrijk te blijven onderzoeken wat de Bijbel zegt over de relatie tussen Jodendom en christendom. Dit boek laat zien dat die relatie dieper gaat dan we lang geneigd waren te denken.”

 

1  Kinzer, Mark S., Postmissionary Messianic Judaism: Redefining Christian Engagement with the Jewish People, Brazos Press, Grand Rapids, Michigan, 2005.

Kinzer, Mark S., Jennifer M. Rosner, editor, Israel’s Messiah and the People of God: A Vision for Messianic Jewish Covenant Theology, Cascade Books, Eugene, Oregon, 2011.

Kinzer, Mark S., Searching Her Own Mystery: Nostra Aetate, the Jewish People, and the identity of the Church, Cascade Books, Eugene, Oregon, 2015.

Kinzer, Mark S., Jerusalem Crucified, Jerusalem Risen: The Resurrected Messiah, the Jewish People, and the Land of Promise, Cascade Books, Eugene, Oregon, 2018.

2  Zie hoofdstuk 7 in ‘Israël in het hart van de Kerk’ : ‘Twintig eeuwen Messiaans Jodendom in vogelvlucht’

3  Het volledige debat is te beluisteren op youtube: https://youtu.be/qIBt64m-Py4

 Een interview met Jeroen Bol maakt veel los

19 maart verscheen in het Reformatorisch Dagblad een twee pagina groot interview met Jeroen Bol, voorzitter van de Jules Isaac Stichting. De kop boven het interview luidde: ‘Op zoek naar een gezonde Israëltheologie’. Het interview bood een mooi platform aan het geluid en de missie van de Jules Isaac Stichting. Aanleiding voor het interview was het het symposium dat gepland stond voor 20 maart ter gelegenheid van het verschijnen van het boek ‘Israël in het hart van de Kerk’. Zoals bekend heeft het symposium met Mark Kinzer dat aan de CHE gehouden zou worden vanwege het coronavirus helaas geen doorgang kunnen vinden. Het interview heeft de nodige aandacht getrokken. Zo verschenen er in de dagen na 19 maart verschillende reacties in het Reformatorisch Dagblad.

28 maart verscheen een opinieartikel geschreven door drs. Piet Guijt, dr. Steven Paas en drs. Klaas van der Ziel. Het was zeer kritisch naar wat Jeroen Bol in het interview te berde had gebracht. De teneur van het artikel was dat in Christus alle profetieën in Christus al vervuld zijn en er dus geen bijzondere vervullingen voor het Joodse volk meer te verwachten zijn. Het volk Israël zou geen bijzondere verbondsstatus meer hebben, het zou sinds Christus in niets meer verschillen van al de andere volken. Ook Mark Kinzer moet het ontgelden, zijn theologie zou volstrekt strijden met Gods Woord. Als reactie op het opinieartikel schrijft Jeroen Bol een ingezonden brief die verschijnt in de krant van 2 april. In de krant van 3 april verschijnt dan een opinieartikel van ds. A. Prosman. De kop boven het artikel luidt: ‘Israël is geen ‘natuurlijk’ volk. Prosman legt de vinger bij diverse zwakheden in het verhaal van Paas, Guijt en van der Ziel. Naast het opinieartikel van Prosman verschijnt in diezelfde krant van 3 april ook een weerwoord van dr. Mart-Jan Paul onder de titel ‘Wie wordt bedoeld met de Knecht des Heren?’. In de lijn met de ‘Israel-christologie’ van Mark Kinzer merkt Paul op dat in Jesaja zowel het volk Israël als de Messias ‘knecht’ worden genoemd. “Dit gebeurt omdat de Messias de vertegenwoordiger van zijn volk is” aldus Paas. In de krant van 7 april verschijnt dan ook nog een kritische reactie op Paas, Guijt en van der Ziel door ds. F.A.J. Heikoop, voorzitter van het bestuur van Christenen voor Israël en ds. C.G. Kant, directeur van Christians for Israel International. Boven hun artikel staat de kop ‘Vervullingstheologie doet Joodse volk recht’. Al met al heeft het interview met Jeroen Bol dat 19 maart verscheen heel wat tongen losgemaakt. En is opnieuw de aandacht gevestigd op de noodzaak om te blijven pleiten voor een gezonde Israëltheologie.

Wij danken de redactie van het Reformatorisch Dagblad voor de toestemming die zij ons gaf om het interview en de verschillende reacties erop op onze website te plaatsen.


GEANNULEERD i.v.m. coronavirus: Symposium met o.a. Mark Kinzer – 20 maart 2020

Thema: ‘Israël in het hart van de Kerk’

Mark Kinzer heeft zijn bezoek aan Europa geannuleerd vanwege het coronavirus. Helaas moeten wij ons symposium en de studiedag afgelasten  Verdere berichtgeving hierover volgt nog. Vanaf heden is inschrijven niet meer mogelijk. Degene die zich hebben ingeschreven ontvangen binnenkort een persoonlijk bericht met onze verdere afhandeling.

De Messiaans-Joodse theoloog Dr. Mark S. Kinzer zal op dit symposium uit handen van uitgever Cees Scholten het eerste exemplaar van het boek ‘Israël in het hart van de Kerk’ in ontvangst nemen. Dit boek is een gezamenlijke uitgave van de Jules Isaac Stichting en Uitgeverij Scholten. Het bevat in Nederlandse vertaling de vijf onvergetelijke lezingen die Mark Kinzer in het najaar van 2015 in Nederland gegeven heeft. Het belooft een boeiend symposium te worden. Mark Kinzer wordt door velen gezien als een van de belangrijkste Messiaans-Joodse theologen van dit moment. Verschillende Nederlandse theologen hebben hun medewerking aan het symposium toegezegd. Naast Mark Kinzer werken Dr. Henk Bakker, Dr. Mart-Jan Paul, Dr. G. J. Mink, Ds. Jacco Overeem en Jaap Bönker aan het symposium mee.
Welke nieuwe kansen biedt de sterk groeiende beweging van het Messiaans Jodendom voor ons christenen? Wat heeft deze beweging de Kerk te bieden? En wat heeft de Kerk háár te bieden?  De beweging van het Messiaans-Jodendom houdt ook een uitdaging in. Ze biedt de Kerk een nieuwe mogelijkheid om gestalte te geven aan het feit dat Israël in het hart van de Kerk is. Over die kansen en uitdagingen zal dit symposium gaan. Mark Kinzer is bij uitstek de gids die we hierbij nodig hebben.

Iedere deelnemer aan het symposium ontvangt een exemplaar van het boek ‘Israël in het hart van de Kerk’.

Het programma

De voertaal tijdens het symposium is zoveel mogelijk in het Engels. Er zal geen vertaling zijn naar het Nederlands. Gelukkig is Mark Kinzer gewend om voor niet-Engelstalig publiek te spreken en weet daar in zijn presentatie goed rekening mee te houden. Daarom is hij ook zonder vertaling goed te volgen voor wie het Engels redelijk beheerst. De vragen kunnen wel in het Nederlands gesteld worden en worden dan in het Engels vertaald.

09:45 Ontvangst met koffie
10:15 Welkomstwoord door Jeroen Bol
10:25 Overhandiging door uitgever Cees Scholten van eerste exemplaar ‘Israël in het hart van de Kerk’ aan Mark Kinzer
10:35 Korte reactie door Dr. Mark Kinzer
10:45 Keynote speech ‘Mutual Blessing’ door Dr. Henk Bakker. Over de kansen en uitdagingen in het gedachtegoed van Mark Kinzer voor de kerk van nu.
11:10 Pauze met koffie & thee
11:30 Reactie van Dr. Mart-Jan Paul op het boek ‘Israel in het hart van de Kerk’
12:05 Gelegenheid voor vragen, reacties vanuit het publiek
12:30 Lunch
13:30 Reactie van Dr. G.J. Mink op het boek ‘Israel in het hart van de Kerk’
13:50 Ds. Jacco Overeem over ‘samen met alle heiligen’. Hoe het contact met het Messiaanse Jodendom ons heiden-christenen kan verrijken en ons de ogen kan openen voor dimensies van het geloof waar onze christelijke traditie soms onvoldoende oog voor heeft.
14:10 Jaap Bönker over wat kerken kunnen betekenen voor Messiaanse Joden
14:30 Reactie Mark Kinzer op de sprekers
14:50 Pauze, koffie en thee
15:10 Gelegenheid voor vragen, reacties vanuit het publiek
15:45 Slotwoord door Ds. René Maathuis, einde symposium

Kosten en opgave voor deelname aan symposium

Kosten voor deelname aan het symposium bedragen € 50,00 per persoon. Dit is inclusief koffie/thee en een lunch. Tevens ontvangt iedere deelnemer een exemplaar van het boek ‘Israël in het hart van de Kerk’. Het boek heeft een winkelwaarde van € 16,50. Het tarief voor studenten en mensen met een uitkering op bijstandsniveau bedraagt € 35,00 per persoon. U kunt zich t/m vrijdag 13 maart 2020 aanmelden!

 

Locatie

Het symposium wordt gehouden op de Christelijke Hogeschool Ede, Oude Kerkweg 100 te Ede.

Een routeinformatie vindt u op www.che.nl/contact.

 

 


GEANNULEERD i.v.m. coronavirus: Studiedag met Mark Kinzer – 23 maart 2020

‘Jezus en Jeruzalem, gekruisigd en opgestaan: Het evangelie in Messiaans-Joods perspectief’

Mark Kinzer heeft zijn bezoek aan Europa geannuleerd vanwege het coronavirus. Helaas moeten wij ons symposium en de studiedag afgelasten  Verdere berichtgeving hierover volgt nog. Vanaf heden is inschrijven niet meer mogelijk. Degene die zich hebben ingeschreven ontvangen binnenkort een persoonlijk bericht met onze verdere afhandeling.

In het najaar van 2018 verscheen het langverwachte vierde boek van Mark Kinzer. Hij heeft er maar liefst zeven jaar aan gewerkt. Het boek draagt de intrigerende titel ‘Jerusalem Crucified, Jerusalem Risen’. De ondertitel luidt ‘The Resurrected Messiah, the Jewish People, and the Land of Promise’.In dit fascinerende en baanbrekende boek laat Mark Kinzer op overtuigende wijze zien welk een centrale plaats Israël inneemt in het Evangelie zelf. Zo centraal dat wanneer je Israël uit dat centrum verwijdert, er een verwaterd en verarmd evangelie over blijft. Het evangelie heeft namelijk volgens Kinzer altijd ook het herstel van Israël op het oog. Hij is niet alleen gestorven voor de zonden van heel de wereld, maar juist ook voor zijn eigen volk. Als Jezus sterft aan het kruis is dat eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Als Messias Koning van Israël vertegenwoordigt Jezus in dood en opstanding zijn volk. De uiteindelijk vervulling van al de beloften aan het Joodse volk, ook de landbelofte, maken volgens Kinzer onvervreemdbaar deel uit van het evangelie. Een evangelie dat volgens Kinzer dus ook tevens een profetisch evangelie is. Tijdens de studiedag 23 maart zal Mark Kinzer drie lezingen verzorgen. Er zal ruim gelegenheid zijn om hem vragen te stellen naar aanleiding van de lezingen

Het programma

Eerste lezing Mark Kinzer: ‘De kruisiging van Jezus en Jeruzalem in het Lucas evangelie’
Tweede lezing Mark Kinzer: ‘De opstanding van Jezus en Jeruzalem in het boek Handelingen’
Derde lezing Mark Kinzer: ‘De profetische betekenis van Lucas en Handelingen voor het Joodse volk in de 21e eeuw’

De lezingen worden in het Engels gegeven zonder Nederlandse vertaling! De ervaring heeft geleerd dat Mark Kinzer gemakkelijk te volgen is voor wie het Engels redelijk beheerst. Hij is gewend om voor een niet-Engelstalig publiek te spreken en verstaat de kunst om zijn verhaal in heel begrijpelijk Engels toegankelijk te brengen.

09:45 Ontvangst met koffie
10:15 Opening en welkom
10:30 Eerste lezing Kinzer
11:15 Pauze
11:35 Tweede lezing Kinzer
12:20 Gelegenheid tot het stellen van vragen
12:40 Lunchpauze
13:45 Derde lezing Kinzer
14:30 Pauze
14:50 Gelegenheid tot het stellen van vragen
15:30 Afsluitend woord en gebed
15:45 Einde studiedag

Kosten en opgave voor deelname aan studiedag

Kosten voor deelname aan de studiedag bedragen € 35,00 per persoon. Dit is inclusief koffie, thee plus een lunch met soep en broodjes. Het tarief voor studenten en mensen met een uitkering op bijstandsniveau bedraagt € 20,00 per persoon.
Uw aanmelding is definitief na ontvangst van betaling.

 

Locatie

De studiedag wordt gehouden in de Poortkerk, Poortjesgoed 1 te Veenendaal. Bij de kerk zijn ongeveer 18 plekken voor gratis parkeren. In sommige aangrenzende straten is het betaald parkeren. Houd de borden daarom goed in de gaten!
Voor wie met de trein reist: uitstappen op station Veenendaal Centrum. U kunt dan kiezen tussen lopen naar de Poortkerk, dat kost u ongeveer tien minuten. Of u neemt bus 85 richting station Ede Wageningen en stapt uit bij bushalte Politiebureau. Daarna is het dan nog drie minuten lopen naar de Poortkerk.

Een routebeschrijving vindt u op www.poortkerk.nl.

Er zal een ruim gesorteerde boekentafel aanwezig zijn.